Handelsbetingelser

Pengene-tilbage-garanti

I tilfælde af, at du ikke er fuldt ud tilfreds med vores service, tilbyder vi ’pengene-tilbage-garanti’.

Med henblik på at få pengene tilbage for utilfredsstillende service, skal Hejdoktor.dk ApS kontaktes via Hejdoktor.dks kontakt-formular. Eneste krav der stilles for pengene-tilbage-garantien, er at du skriver en kort beskrivelse af din oplevelse, og hvorfor dette ikke levede op til dine forventinger. Dette er udelukkende med henblik på at Hejdoktor.dk ønsker at forbedre og levere den bedste service muligt.

Generelt

Handelsbetingelser er ikke altid lige lette at forstå. De er imidlertid til for at beskytte dig som forbruger, så det er vigtigt, at du gør dig bekendt med alle detaljer. Har du derfor spørgsmål til vores handelsbetingelser, er du altid velkommen til at kontakte os på mail: hej@hejdoktor.dk

Disse betingelser gælder for www.hejdoktor.dk, herunder services forbundet til abonnementer og enkeltkøb. Ved benyttelse af Hejdoktor.dk services, accepterer du vilkårene og indvilliger i at være bundet af dem.

Oplysninger om os

Hejdoktor.dk ApS
Titangade 11
2200 København N
CVR-nr. 25000870

Produktinformation

Kunden får efter betaling adgang til en konsultation med en læge, sundhedsplejerske eller tandlæge. Konsultationen foregår enten skriftligt eller via video. Der kan købes adgang til en konsultation hos en sundhedsfaggruppe som et engangskøb. Derudover er der mulighed for at købe et abonnement som giver fuld adgang til alle sundhedsfaggrupper og et frit antal konsultationer i abonnementsperioden.

Køb

Enkeltkøb

Kunden får efter betaling adgang til en online konsultation med en læge, tandlæge eller sundhedsplejerske. Konsultationen foregår enten skriftligt eller via video. En konsultation indebærer ét svar på én henvendelse.

Køb af abonnement

Hejdoktor.dk stiller en abonnementstjeneste til rådighed, som giver adgang til online konsultationer med læger, sundhedsplejerske og tandlæger.

Abonnement betales forud for den periode som er inkluderet i abonnementsperioden.

Opsigelse og automatisk fornyelse

Kunden kan til enhver tid og uden begrundelse opsige Abonnementet. Kunden vil fortsat have adgang til sundhedsfaglige konsultationer frem til ophør af den gældende abonnementsperiode, men vil ikke modtage refusion for den aktuelle faktureringsperiode. Du afmelder dit abonnement via din konto på Hejdoktor.dk eller ved at sende en e-mail til hej@hejdoktor.dk.

I tilfælde af misbrug forbeholder Hejdoktor.dk sig retten til uden begrundelse at opsige et abonnement.

Ved indgåelse af dit abonnement, accepterer du at betale det periodemæssige abonnementsgebyr, indtil abonnementet opsiges. Den første periodemæssige abonnementsgebyr betales straks i forbindelse med køb af Abonnement, og efterfølgende periodemæssige abonnementsgebyrer betales til forfald efter perioden er udløbet og vil blive trukket automatisk.

Vi benytter Stripe til vores abonnements-betalingsløsning. https://stripe.com/privacy

Priser og betaling

Alle priser er i danske kroner (DKK) og fritaget for moms. Til prisen pålægges et gebyr, der opkræves af Nets (PBS) og Paypal i forbindelse med den enkelte transaktion. Vi accepterer følgende betalingsmetoder: Dankort, Visa/Dankort, MobilePay samt PayPal. Kunden afholder selv eventuelle gebyrer m.v. til egen kortudsteder.

Abonnementsbetaling

Betales abonnementet ikke rettidigt er Hejdoktor.dk berettiget til at spærre for adgang til tjenesten. Adgangen til tjenesten åbnes igen efter modtaget betaling, medmindre Hejdoktor.dk forinden har ophævet abonnementet.

Fortrydelsesret

Kunden har efter betaling 14 dages fortrydelsesret. Fortrydelsesretten frafalder efter kunden har foretaget sin første konsultation da tilbagelevering ikke er muligt. Kunden anses ved accept af handelsbetingelserne, herunder ved foretagelse af betaling ved brug af betalingskort, for at have givet sit udtrykkelige samtykke til frasigelse af fortrydelsesretten efter første konsultation er udført.

Ændring af priser og handelsbetingelser

Hejdoktor.dk kan fra tid til anden ændre abonnementer og prisen. Dog vil prisændringer eller abonnementsændringer tidligst gælde 30 dage efter, kunden har fået besked.

Hejdoktor.dk kan desuden foretage tilføjelser eller ændringer til disse vilkår. Kunden er bundet af de forhold, der gælder på det tidspunkt, kunden tegnet abonnement, medmindre Hejdoktor.dk underretter kunden om ændringer i vilkår. Ændringerne gælder dog tidligst efter 30 dage fra det tidspunkt hvor kunden er blevet informeret om ændringerne

Forbehold

Hejdoktor.dk ApS tager forbehold for tryk- og prisfejl.

Hejdoktor.dk ApS er ikke ansvarlig for nedbrud af eller svigtende adgang til hjemmesiden, nedbrud i strømforsyning eller internetforbindelse, hærværk på systemet (både fysisk såvel som computervirus og hacking), misbrug af personoplysninger eller andre forhold og omstændigheder, som er uden for deres kontrol.

Lægernes forpligtigelser

  • Tilknyttede læger skal kunne dokumentere at de besidder dansk lægeautorisation
  • Tilknyttede læger må ikke have tidligere eller igangværende klagesager som anses for at være i konflikt med arbejdsbeskrivelsen hos Hejdoktor.dk
  • Tilknyttede læger er i forbindelse med arbejdet hos Hejdoktor.dk, forpligtet til at udvise omhu og samvittighedsfuldhed, herunder også ved benyttelse af medhjælp, økonomisk ordination af lægemidler m.v.
  • Tilknyttede læger er forpligtet til at afgive de indberetninger og anmeldelser, som af hensyn til den offentlige sundhed afkræves vedkommende af sundhedsmyndighederne, og til at opfylde den oplysnings- og indberetningspligt, der i øvrigt påhviler vedkommende efter lovgivningen.
  • Alt tilknyttet sundhedspersonale skal overholde lovreglerne om autoriserede sundhedspersoners journalføringspligt i autorisationsloven kapitel 6, §§ 21 – 25.
  • Det sundhedsfaglige personale har journalføringspligt, jf. bekendtgørelse nr. 3 af 2. januar 2013 om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler (journalføring, opbevaring, videregivelse og overdragelse m.v.). Herunder pligt til at føre patientjournal påhviler enhver autoriseret sundhedsperson, der som led i sin virksomhed foretager behandling af en patient, jf. § 1. i Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler.Det sundhedsfaglige personale skal sikre at patientjournalerne indeholder de oplysninger, der er nødvendige for en god og sikker patientbehandling. Oplysningerne skal journalføres så snart som muligt efter patientkontakten. Det skal fremgå, hvem der har indført oplysningerne i patientjournalen, og tidspunktet herfor.
  • Det er lægernes samt andet sundhedsfagligt personales pligt at føre korrekt journalføring for de konsultationer der udføres.

Konsultationer skal overholde de gældende regler for lægefaglig virksomhed. For lægers pligter ved behandling af patienter henvises til autorisationsloven. I forbindelse med lægers brug af telemedicinske ydelser gør der sig ikke særlige ansvarsforhold gældende. Der er således ikke tale om en selvstændig regulering vedrørende disse ydelser.

Det fremgår blandt andet af autorisationsloven § 17, at læger ved udøvelse af deres virksomhed er forpligtet til at udvise omhu og samvittighedsfuldhed. Det er Sundhedsstyrelsens opfattelse, at ved behandling i form af en telefonkonsultation mv. skal den enkelte læge foretage en selvstændig vurdering af, om de oplysninger om patienten, som den pågældende har modtaget, er relevante og tilstrækkelige.

Hvis den behandlende læge på det foreliggende grundlag ikke mener sig i stand til at varetage vurderingen/behandlingen forsvarligt uden en nærmere objektiv undersøgelse, eller lægen får mistanke om fejl eller andre usikkerhedsmomenter, skal den pågældende gøre opmærksom på dette over for patienten og vejlede denne i relevant omfang. Hvis lægen vurderer, at der eksempelvis er behov for nærmere objektive undersøgelser, skal lægen vejlede patienten herom og eksempelvis henvise patienten til anden relevant læge.

Da der er tale om video- eller mailkonsultation, kan der ikke ordineres afhængighedsskabende medicin, jf. Sundhedsstyrelsens vejledning om ordination af afhængighedsskabende lægemidler.

Reglerne for journalføring overholdes, idet der udøves lægelig behandling. Der skal henvises til autorisationsloven og journalføringsbekendtgørelsen.

Hvis det findes hensigtsmæssigt, vil der kunne videregives informationer fra konsultationerne til patientens egen praktiserende læge, således at patientbehandlingen fortsat er forankret hos denne. Spørgsmålet om at sende epikriser til patientens egen læge er omfattet af autorisationslovens bestemmelser om, at læger er forpligtet til at udøve omhu og samvittighedsfuldhed. Det vil sige, at den ansvarlige læge for hver patientbehandling skal tage stilling til, om der skal sendes en epikrise til patientens egen læge.

Generelt gælder, at såfremt en læge på det foreliggende grundlag ikke mener sig i stand til at varetage vurderingen/behandlingen forsvarligt eller får mistanke om fejl eller andre usikkerhedsmomenter, skal den pågældende gøre opmærksom på dette

Patientsamtykke og -ansvar

Ved køb af konsultationsydelse indgår patienten sit samtykke til i forbindelse med undersøgelse og behandling af patienten.

Det er patientens ansvar at opgive korrekte og relevante informationer til lægen. I særlige tilfælde kan lægen se sig nødsaget til at indhente oplysninger om patienten via dennes journal og FMK (Fælles medicin kort). Bemærk at privatpraktiserende speciallæger indtil videre vil blive udsat for skærpet efterkontrol ved opslag i e-journal, og der vil blive udsendt brev til patienten, da der endnu ikke kan laves automatisk kobling mellem speciallægen og patienten. Se mere herom på på sundhed.dk

Patientrettigheder

Hejdoktor.dk ApS er omfattet af lovkravet om patientforsikring og har derfor tegnet en patientforsikring hos TopDanmark.

For gældende patientrettigheder henvises til Sundhed.dk

Det retlige grundlag for lægefaglig virksomhed ved brug af telemedicinske ydelser er særligt lægeloven, lov om patienters retsstilling (sundhedsloven pr. 1. januar 2007), patientforsikringsloven (lov om klage- og erstatningsadgang pr. 1. januar 2007) og de til disse love knyttede administrative forskrifter. Brug af telemedicinske ydelser er endvidere omfattet af lov om behandling af personoplysninger – persondataloven – og i tilknytning hertil særlig bekendtgørelse og vejledning om sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personoplysninger, som behandles for den offentlige forvaltning.

Ansvarsfraskrivelse

Hejdoktor.dk ApS kan i intet tilfælde gøres erstatningsansvarlig for anvendelsen af konsultation ydelsen.

Ethvert link til tredjemands hjemmeside er uden ansvar for Hejdoktor.dk ApS. Hejdoktor.dk ApS påtager sig intet ansvar for eventuelle skader hos kunden som følge af et foretaget download eller eventuel vira m.v. i filen.

Download (hjemtagning fra denne server) af dokumenter sker på brugerens eget initiativ og ansvar.

Brugs- og ejendomsret

Kunden opnår den fulde brugsret til journalen fra konsultationen.

Personoplysninger

Personfølsomme data omhandlende selve konsultationen vil kun kunne tilgås af en autoriseret læge, og vil dermed forblive fuldt fortrolige mellem patient og læge.

Når du klikker rundt på hjemmesiden, indsamles statistiske data. Disse data er helt anonyme, hvilket betyder, at de ikke indeholder oplysninger, der kan identificere dig, selv om du måtte være logget ind.

Følsomme data, der sendes via nettet, er sikret ved brug af TLS kryptering. De servere, der opbevarer data om vores brugere, er placeret sikkert bag en firewall.

De oplysninger, du giver Hejdoktor.dk ApS, behandles i fuld fortrolighed og bliver udelukkende brugt i forbindelse med fakturering af indkøb hos Hejdoktor.dk ApS samt udsendelse af nyhedsbreve, som brugeren har tilmeldt sig.

Brugerprofil

Kunder, der ønsker at oprette en profil på Hejdoktor.dk, tildeles et unik link ved at indtaste sin email på hjemmesiden. Herefter sendes det unikke link til en brugerprofil til kundens indtastede email. Det er kundens ansvar at opbevare disse informationer betryggende.

Nyhedsbreve

Nyhedsbreve kan sendes via e-mail til den email-adresse kunden har oplyst. Kunden kan til enhver tid framelde sig nyhedsbreve igen.

Cookies

I forbindelse med log-in gemmes en cookie på det apparat kunden benytter. Den fulde beskrivelse af hjemmesidens brug af cookies kan læses her.

Tekniske krav til kundens computerudstyr

Det forsøges at optimere teknikken på websitet, således at det fungerer i alle de mest udbredte browsere (Internet Explorer, Firefox, Chrome) og operativsystemer (Windows, Mac OS, Linux).

Klager og reklamationer

Hvis du ønsker at reklamere, kan du henvende dig til:

Hejdoktor.dk ApS
Titangade 11
2200 København N
CVR-nr. 25000870

Mail: kontakt@hejdoktor.dk

Lovvalg og værneting

Vores ydelser er i enhver henseende underlagt dansk ret, og eventuelle tvister kan alene indbringes for danske domstole.