Handelsbetingelser

Pengene-tilbage-garanti

I tilfælde af, at du ikke er fuldt ud tilfreds med vores service, tilbyder vi ’pengene-tilbage-garanti’.

Med henblik på at få pengene tilbage for utilfredsstillende service, skal MedConnect Aps kontaktes via Hejdoktor.dk´s kontakt side. Eneste krav der stilles for pengen-tilbage-garantien, er at brugeren skriver en kort beskrivelse af den oplevede service, og hvorfor dette blev oplevet som værende en dårlig service. Dette er udelukkende med henblik på at MedConnect Aps ønsker at forbedre og levere den bedste service muligt.

Køb

Kunden får efter betaling adgang til en konsultation med en læge. Konsultationen foregår enten skriftligt eller via video. En konsultation indebærer ét svar på én henvendelse.

Priser

Alle priser er i danske kroner (DKK) og fritaget for moms. Til prisen pålægges det gebyr, der opkræves af Nets (PBS) og Paypal i forbindelse med den enkelte transaktion. Vi modtager betaling fra følgende kort: Dankort, Visa/Dankort. Derudover kan Paypal betaling løsning benyttes. Kunden afholder selv eventuelle gebyrer m.v. til egen kortudsteder.

Ændring af priser og handelsbetingelser

De til enhver tid gældende priser og handelsbetingelser fremgår af hjemmesiden https://www.hejdoktor.dk.

Forbehold

MedConnect ApS tager forbehold for tryk- og prisfejl.

MedConnect ApS er ikke ansvarlig for nedbrud af eller svigtende adgang til hjemmesiden, nedbrud i strømforsyning eller internetforbindelse, hærværk på systemet (både fysisk såvel som computervirus og hacking), misbrug af personoplysninger eller andre forhold og omstændigheder, som er uden for deres kontrol.

Lægernes forpligtigelser

  • Tilknyttede læger skal kunne dokumentere at de besidder dansk lægeautorisation
  • Tilknyttede læger må ikke have tidligere eller igangværende klagesager som anses for at være i konflikt med arbejdsbeskrivelsen hos MedConnect
  • Tilknyttede læger er i forbindelse med arbejdet hos MedConnect, forpligtet til at udvise omhu og samvittighedsfuldhed, herunder også ved benyttelse af medhjælp, økonomisk ordination af lægemidler m.v.
  • Tilknyttede læger er forpligtet til at afgive de indberetninger og anmeldelser, som af hensyn til den offentlige sundhed afkræves vedkommende af sundhedsmyndighederne, og til at opfylde den oplysnings- og indberetningspligt, der i øvrigt påhviler vedkommende efter lovgivningen.
  • Alt tilknyttet sundhedspersonale skal overholde lovreglerne om autoriserede sundhedspersoners journalføringspligt i autorisationsloven kapitel 6, §§ 21 – 25.
  • Det sundhedsfagligt personale har journalføringspligt, jf. bekendtgørelse nr. 3 af 2. januar 2013 om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler (journalføring, opbevaring, videregivelse og overdragelse m.v.). Herunder pligt til at føre patientjournal påhviler enhver autoriseret sundhedsperson, der som led i sin virksomhed foretager behandling af en patient, jf. § 1. i Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler.Det sundhedsfagligt personale skal sikre at patientjournalerne indeholder de oplysninger, der er nødvendige for en god og sikker patientbehandling. Oplysningerne skal journalføres så snart som muligt efter patientkontakten. Det skal fremgå, hvem der har indført oplysningerne i patientjournalen, og tidspunktet herfor.
  • Det er lægernes samt andet sundhedsfagligt personales pligt at føre korrekt journalføring for de konsultationer der udføres.

Konsultationer skal overholde de gældende regler for lægefaglig virksomhed. For lægers pligter ved behandling af patienter henvises til autorisationsloven. I forbindelse med lægers brug af telemedicinske ydelser gør der sig ikke særlige ansvarsforhold gældende. Der er således ikke tale om en selvstændig regulering vedrørende disse ydelser.

Det fremgår blandt andet af autorisationsloven § 17, at læger ved udøvelse af deres virksomhed er forpligtet til at udvise omhu og samvittighedsfuldhed. Det er Sundhedsstyrelsens opfattelse, at ved behandling i form af en telefonkonsultation mv. skal den enkelte læge foretage en selvstændig vurdering af, om de oplysninger om patienten, som den pågældende har modtaget, er relevante og tilstrækkelige.

Hvis den behandlende læge på det foreliggende grundlag ikke mener sig i stand til at varetage vurderingen/behandlingen forsvarligt uden en nærmere objektiv undersøgelse, eller lægen får mistanke om fejl eller andre usikkerhedsmomenter, skal den pågældende gøre opmærksom på dette over for patienten og vejlede denne i relevant omfang. Hvis lægen vurderer, at der eksempelvis er behov for nærmere objektive undersøgelser, skal lægen vejlede patienten herom og eksempelvis henvise patienten til anden relevant læge.

Da der er tale om video- eller mailkonsultation, kan der ikke ordineres afhængighedsskabende medicin, jf. Sundhedsstyrelsens vejledning om ordination af afhængighedsskabende lægemidler.

Reglerne for journalføring overholdes, idet der udøves lægelig behandling. Der skal henvises til autorisationsloven og journalføringsbekendtgørelsen.

Hvis det findes hensigtsmæssigt, vil der kunne videregives informationer fra konsultationerne til patientens egen praktiserende læge, således at patientbehandlingen fortsat er forankret hos denne. Spørgsmålet om at sende epikriser til patientens egen læge er omfattet af autorisationslovens bestemmelser om, at læger er forpligtet til at udøve omhu og samvittighedsfuldhed. Det vil sige, at den ansvarlige læge for hver patientbehandling skal tage stilling til, om der skal sendes en epikrise til patientens egen læge.

Generelt gælder, at såfremt en læge på det foreliggende grundlag ikke mener sig i stand til at varetage vurderingen/behandlingen forsvarligt eller får mistanke om fejl eller andre usikkerhedsmomenter, skal den pågældende gøre opmærksom på dette

Patientsamtykke og -ansvar

Ved køb af konsulentydelse indgår patienten sit samtykke til i forbindelse med undersøgelse og behandling af patienten.

Det er patientens ansvar at opgive korrekte og relevante informationer til lægen. I særlige tilfælde kan lægen se sig nødsaget til at indhente oplysninger om patienten via dennes journal. Bemærk at privatpraktiserende speciallæger indtil videre vil blive udsat for skærpet efterkontrol ved opslag i e-journal, og der vil blive udsendt brev til patienten, da der endnu ikke kan laves automatisk kobling mellem speciallægen og patienten. Se mere herom på på sundhed.dk

Patientrettigheder

MedConnect ApS er omfattet af lovkravet om patientforsikring og har derfor tegnet en patientforsikring hos TopDanmark.

For gældende patientrettigheder henvises til Sundhed.dk

Det retlige grundlag for lægefaglig virksomhed ved brug af telemedicinske ydelser er særligt lægeloven, lov om patienters retsstilling (sundhedsloven pr. 1. januar 2007), patientforsikringsloven (lov om klage- og erstatningsadgang pr. 1. januar 2007) og de til disse love knyttede administrative forskrifter. Brug af telemedicinske ydelser er endvidere omfattet af lov om behandling af personoplysninger – persondataloven – og i tilknytning hertil særlig bekendtgørelse og vejledning om sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personoplysninger, som behandles for den offentlige forvaltning.

Ansvarsfraskrivelse

MedConnect ApS kan i intet tilfælde gøres erstatningsansvarlig for anvendelsen af konsultation ydelsen.

Ethvert link til tredjemands hjemmeside er uden ansvar for MedConnect ApS. MedConnect ApS påtager sig intet ansvar for eventuelle skader hos kunden som følge af et foretaget download eller eventuel vira m.v. i filen.

Download (hjemtagning fra denne server) af dokumenter sker på brugerens eget initiativ og ansvar.

Fortrydelsesret

Ved forbrugerkøb frasiges fortrydelsesretten af kunden.

Kunden anses ved accept af handelsbetingelserne, herunder ved foretagelse af betaling ved brug af betalingskort, for at have givet sit udtrykkelige samtykke til frasigelse af fortrydelsesretten. Kunden kan således ikke efter et køb fortryde sin bestilling.

Brugs- og ejendomsret

Kunden opnår den fulde brugsret til journalen fra konsultationen.

Personoplysninger

Personfølsomme data omhandlende selve konsultationen vil kun kunne tilgås af en autoriseret læge, og vil dermed forblive fuldt fortrolige mellem patient og læge.

Når brugeren klikker rundt på hjemmesiden, indsamles statistiske data. Disse data er helt anonyme, hvilket betyder, at de ikke indeholder oplysninger, der kan identificere brugeren, selv om denne måtte være logget ind.

Følsomme data, der sendes via nettet, er sikret ved brug af TLS kryptering. De servere, der opbevarer data om vores brugere, er placeret sikkert bag en firewall.

De oplysninger, du giver MedConnect ApS, behandles i fuld fortrolighed og bliver udelukkende brugt i forbindelse med fakturering af indkøb hos MedConnect ApS samt udsendelse af nyhedsbreve, som brugeren har tilmeldt sig.

Brugerprofil

Kunder, der ønsker at oprette en profil på Hejdoktor.dk, tildeles et unik link ved at indtaste sin email på hjemmesiden. Herefter sendes det unikke link til en brugerprofil til kundens indtastede email. Det er kundens ansvar at opbevare disse informationer betryggende. Kunden er bekendt med, at der undtagelsesvis kan være tekniske problemer på hjemmesiden.

Nyhedsbreve

Nyhedsbreve kan sendes via e-mail til den email-adresse kunden har oplyst. Kunden kan til enhver tid framelde sig nyhedsbreve igen.

Cookies

I forbindelse med log-in gemmes en cookie på det apparat kunden benytter. Den fulde beskrivelse af hjemmesidens brug af cookies kan læses her.

Tekniske krav til kundens computerudstyr

Det forsøges at optimere teknikken på websitet, således at det fungerer i alle de mest udbredte browsere (Internet Explorer, Firefox, Chrome) og operativsystemer (Windows, Mac OS, Linux).

Klager og reklamationer

Hvis du ønsker at reklamere, kan du henvende dig til:

MedConnect ApS
Titangade 11
2200 København N
CVR-nr. 25000870

Lovvalg og værneting

Vores ydelser er i enhver henseende underlagt dansk ret, og eventuelle tvister kan alene indbringes for danske domstole.